Privacybeleid

PRIVACYBELEID SSS’70 PER 25 MEI 2018

Volleybalvereniging SSS’70 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we duidelijk uiteenzetten hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Wij zullen ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving houden, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierdoor zullen wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
  • Alleen uw persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze nodig hebben;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen waardoor de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Als volleybalvereniging SSS’70 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wil opnemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Het document is opgesteld naar aanleiding van veelgestelde vragen en we hopen dat de manier u een helder beeld geeft.

________________________________________________________________________________________________

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN ER VERWERKT?

Volleybalvereniging SSS’70 (hierna SSS’70) mag persoonsgegevens over u of uw kinderen verwerken doordat u (of uw kinderen) gebruik maakt/maken van de diensten van SSS’70 en/of omdat u die gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of een lidmaatschapsformulier aan SSS’70 heeft verstrekt. SSS’70 kan de volgende persoonsgegevens van u of van uw opgegeven kinderen verwerken:

– Uw voor- en achternaam;
– Uw adresgegevens;
– Uw telefoonnummer;
– Uw e-mailadres;
– Uw IP-adres bij bezoek van onze website;
– Uw geboortedatum;
– Uw lidmaatschapsnummer en het Nevobo-bondsnummer;
– Uw IBAN gegevens t.b.v. contributie en andere voorkomende bedragen;
– Uw machtigingsgegevens t.b.v. incasso;

2. WAAROM HEEFT SSS’70 DEZE GEGEVENS NODIG?

SSS’70 verwerkt uw persoonsgegevens om
– telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt;
– u schriftelijk (per e-mail, app en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikbaar bent.

Daarnaast kan SSS’70 uw persoonsgegevens gebruiken om een met u gesloten overeenkomst uit te voeren. Dit zijn meestal financiële verplichtingen voor het voldoen van contributie en teamgelden.

3. HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

SSS’70 bewaart uw persoonsgegevens en financiële gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard nadat de overeenkomst is beëindigd of indien er geen overeenkomst met u gesloten wordt. Alleen naam en adresgegevens worden langer bewaard, bijvoorbeeld voor een toekomstig jubileum of reünie. De wet schrijft voor dat SSS’70 financiële gegevens 7 jaar moet bewaren met minimale NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats).

4. WORDEN MIJN GEGEVENS MET ANDEREN GEDEELD?

SSS’70 zal uw persoonsgegevens alléén aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een afgesproken verplichting zoals ledenregistratie bij Sportlink/Nevobo en de Rabobank t.b.v. contributieverwerking via incasso.

5. WAT GEBEURT ER MET UW E-MAILBERICHTEN?

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten voor langere tijd bewaren. Het is mogelijk dat wij u om aanvullende persoonlijke gegevens vragen die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Hierdoor kunnen wij uw vragen verwerken en uw verzoeken beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

6. WAT GEBEURT ER ALS IK DE WEBSITE VAN SSS’70 BEZOEK?

Op de website van SSS’70 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SSS’70 gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

7. KAN IK GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sss70.nl. SSS’70 zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

8. WAT GEBEURT ER MET FOTO’S DIE VAN MIJ OF MIJN KINDEREN WORDEN GEMAAKT?

SSS’70 heeft het recht om teamfoto’s op de website van de vereniging (www.sss70.nl) te plaatsen. Uit het oogpunt van privacy zullen wij zo veel mogelijk alleen voornamen als toegevoegde omschrijving vermelden. U kunt via een formulier dat onder alle leden is verspreid aangeven of u (of uw kinderen) wel of niet op de (team)foto mogen. Als u meewerkt aan deze teamfoto’s geeft uw toestemming om deze foto te plaatsen en bent u zicht er van bewust dat deze gegevens openbaar zijn. Verzoek tot verwijdering dient per e-mail te worden gedaan naar info@sss70.nl.

9. WAT GEBEURT ER ALS IK MFA DE ZUIDES BEZOEK?

Doordat u MFA De Zuides tijdens evenementen van SSS’70 betreedt of andere activiteiten van SSS’70 bijwoont , bent u er zich van bewust dat er zonder en met ons medeweten opnames, foto’s en/of verslagen gemaakt kunnen worden die in de openbaarheid kunnen komen. Bezwaren daartegen dienen vooraf kenbaar gemaakt worden waarna gekeken kan worden welke passende maatregelen genomen kunnen worden. MFA De Zuides is een openbaar gebouw waarvan SSS’70 niet de eigenaar en ook geen beheerder van is.

10. HOE BEVEILIGT SSS’70 MIJN GEGEVENS?

SSS’70 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u desondanks de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SSS’70 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SSS’70 op via info@sss70.nl.

________________________________________________________________________________________________

FORMEEL DOCUMENT PRIVACYVERKLARING SSS’70

Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat SSS’70 het AVG-programma heeft  doorlopen en dat SSS’70 zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Volleybalvereniging SSS kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te voldoen. U kunt dit document opvragen door een e-mail te sturen naar info@sss70.nl.

ADRESGEGEVENS

U kunt volleybalvereniging SSS’70 als volgt bereiken:

Postadres: Voorbeetseweg 42, 9551 VL Sellingen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 02086149
E-mailadres:info@sss70.nl